آخرین مطالب

حسابرسی بازوی اصلی حاکمیت شرکتی

63

حسابرسی بازوی اصلی حاکمیت شرکتی

ایجاد شرایط اقتصادی جدید رفته رفته موجب گردید اندیشه جدایی مالکیت و مدیریت شکل گرفته و به تبع آن موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران به عنوان گردانندگان بنگاههای اقتصادی و مالکان یا دارندگان بنگاههای اقتصادی شد که در این عرصه موضوع  "حاکمیت شرکتی" ایجاد شده . بطور کلی با ظهور مبحث حاکمیت شرکتی، ساختار و فرآیندی ایجاد گردید که با در دست داشتن جایگاه و سازوکاری مناسب ، رعایت حقوق تمامی ذینعفان را تامین و تائید می نماید.

جهت مشاهده مطلب کلیک نمائید.

مطالب مرتبط

عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک